ระดับความเสี่ยงและคำแนะนำในการปฏิบัติตน COVID19

ข้อที่ 1 : ผู้ป่วยมีอุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 องศาขึ้นไป หรือ ให้ประวัติว่ามีไข้ใน

ต่ำกว่า 37.5
สูงกว่าหรือเท่ากับ 37.5 หรือ รู้สึกว่ามีไข้

ข้อที่ 2 : ผู้ป่วยมีอาการระบบทางเดินหายใจ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ "ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก"

ไม่มี
มี

ข้อที่ 3 : ผู้ป่วยมีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มาจาก หรือ อาศัยอยู่ในพื้นที่เกิดโรค COVID-19 ในช่วงเวลา 14 วัน ก่อนป่วย (ตรวจสอบได้ที่นี่)

ไม่มี
มี

ข้อที่ 4 : อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 (ใกล้กว่า 1 เมตร นานเกิน 5 นาที) ในช่วง 14 วันก่อน

ไม่มี
มี

ข้อที่ 5 : มีประวัติไปสถานที่ชุมนุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล หรือ ขนส่งสาธารณะ

ไม่มี
มี

ข้อที่ 6 : ผู้ป่วยประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ สถานที่แออัด หรือติดต่อคนจำนวนมาก

ไม่ใช่
ใช่

ข้อที่ 7 : เป็นบุคลากรทางการแพทย์

ไม่ใช่
ใช่

ข้อที่ 8 : มีผู้ใกล้ชิดป่วยเป็นไข้หวัดพร้อมกัน มากกว่า 5 คน ในช่วงสัปดาห์ที่ป่วย

ไม่มี
มี

ดูผลลัพธ์การประเมิน

ผลการประเมินของคุณ

ความเสี่ยงรวม : {{result['risk_level']}}

คำแนะนำเบื้องต้น : {{result['gen_action']}}

คำแนะนำแบบเจาะจง : {{result['spec_action']}}